เผยแพร่ผลงานครู » สังคมศาสตร์ » ชุดการสอนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชุดการสอนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 349 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : ชุดการสอนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โดย : นางทองหล่อ วงศ์ประสิทธิ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และความคิดเห็นที่มีต่อชุดการสอนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดการสอนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดการสอนเรื่อง ศาสนพิธีและมรรยาทชาวพุทธ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t
ยอดนิยม