เผยแพร่ผลงานครู » การงานอาชีพและเทคโนโลยี » การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน

การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 297 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน

โดย : นางสาววาทิณี จิตรสำรวย

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า ขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
ผู้ศึกษา นางสาววาทิณี จิตรสำรวย
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคความรู้) กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า
ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคปฏิบัติจากการประเมินชิ้นงาน) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดการซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างานจากเศษผ้า กับคะแนนที่กำหนด (คิดจากร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม) (4) ศึกษาพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนจากการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า ตลอดช่วงการทดลอง และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
การเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ ใช้เวลาในการศึกษา จำนวน 15 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผนการเรียนรู้ (2) เอกสารประกอบการเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้า
ขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ รวม 11 เรื่อง ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.79/84.92 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 (4) แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อสอบเรื่องละ 5 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 (5) แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน เพื่อใช้ในการวัดภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยประเด็นการวัดจำนวน 5 ข้อ (6) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะการทำงาน ประกอบด้วยประเด็นการสังเกต จำนวน 5 ข้อ และ (7) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัย แบบ One-Group Pretest-Posttest Design และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent และ one-sample t-test

ผลการศึกษา พบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงาน
จากเศษผ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.65/83.15 ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดการซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคปฏิบัติจากการประเมินชิ้นงาน) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. คะแนนพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดช่วงเวลาการทดลอง โดยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมสูงขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3 ซึ่งมีทักษะกระบวนการทำงานอยู่ในระดับพอใช้ และในช่วงตั้งแต่ชั่วโมงที่ 7 เป็นต้นไปมีทักษะกระบวนการทำงานอยู่ในระดับดีมาก
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดการซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน และการสร้างงานจากเศษผ้า โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ยอดนิยม