เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาต่างประเทศ » การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 336 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

โดย : นางสุวรรณา แสนคำ

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม ที่สร้างขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 40 คน
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แผนแบบการพัฒนาเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียววัดก่อนหลัง
การทดลอง (One Group - Pretest – Posttest Design)
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย ชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
การเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent)

ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม มีค่าเท่ากับ 78.75/80.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 ที่กำหนดไว้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นนครปฐม อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : ชุดการสอนภาษาอังกฤษ / ท้องถิ่นนครปฐม

ยอดนิยม