เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 213 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โดย : นางสาวสำรวม สุขสโมสร

บทคัดย่อ
หัวข้อศึกษา รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสำรวม สุขสโมสร
สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสำโรง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่มีปัญหาการเขียนคำภาษาไทย ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน ๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ๑) แบบฝึกการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐ เรื่อง ๒) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๐ แผน ๓) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกการเขียนคำภาษาไทย จำนวน ๑ ฉบับ ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
๑. แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๒.๕๒/๘๓.๘๓ (E1/E2)
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนคำภาษาไทย หลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทยสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย เป็นไปตามสมมุติฐาน
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนที่ ๒ มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมุติฐาน

ยอดนิยม