เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์

ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 506 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์

โดย : นางณฐพร เบ็ญเจิด

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ โดยใช้ t
ยอดนิยม