เผยแพร่ผลงานครู » สังคมศาสตร์ » การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน

การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 186 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน

โดย : พรไพสาร ศิริกษ์

บทคัดย่อ
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายพรไพสาร ศิริรักษ์
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2554
บทคัดย่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เพื่อหาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 11 เล่ม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Sample)

สรุปผลการศึกษา
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสิทธิ์ภาพ 86.64/85.17
2. ค่าดัชนีประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เท่ากับ 0.6775 คิดเป็นร้อยละ 67.75
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนสมควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

ยอดนิยม