เผยแพร่ผลงานครู » วิทยาศาสตร์ » ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องร่างกายของเรา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องร่างกายของเรา
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 810 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องร่างกายของเรา

โดย : นายไพโรจน์ กุลวงศ์

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E
เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ผู้รายงาน : นายไพโรจน์ กุลวงศ์
ปีการศึกษา : 2554
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 22 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster random sampling ) ใช้เวลาในการทดลอง 21 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ต่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (Ttest)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 87.47 / 82.12
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E
เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E
เรื่อง ร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


ยอดนิยม