เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 481 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย

โดย : นางปรียา จำรัส

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกด ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่สวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ(E /E ) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หาค่าเฉลี่ย( )และวิเคราะห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยหาค่าร้อยละของความต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) จากนั้นนำผลที่ได้มาแปลผล
ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ร้อยละ80/80 คือ ประสิทธิภาพ 82.25/ 81.40 ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนกล่าวคือ ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย( )เท่ากับ 15.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 2.26 และหลังเรียนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 24.42ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 0.14 แสดงให้เห็นว่า คะแนนโดยส่วนรวมหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ ค่าความก้าวหน้าของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยหาค่าร้อยละของความต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 30.57 แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทยสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพทำให้นักเรียนมีความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย( )เท่ากับ 4.86 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( )เท่ากับ 0.29

ยอดนิยม