เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเส้นขนานปีการศึกษา 2553

การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเส้นขนานปีการศึกษา 2553
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 385 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเส้นขนานปีการศึกษา 2553

โดย : นางวรัทยา คุปพงษ์

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเส้นขนาน ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเส้นขนาน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเส้นขนาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เส้นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 และห้อง 13 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 2 ห้องเรียน จาก 15 ห้องเรียน จำนวน 95 คน ใช้เวลาในการสอน 18 ชั่วโมง แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t-test for Dependent Samples และค่าสถิติ t-test One Sample
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เส้นขนาน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 87.16 / 84.63
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเส้นขนานของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องเส้นขนานของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 24 คะแนน (สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเส้นขนานในระดับมากยอดนิยม