เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 424 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย : นายประหยัด อนุศิลป์

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ ได้แก่ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้ประเมินโครงการได้นำรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวม 178 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน จำนวน 236 คน และนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน 573 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 3 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินการดำเนินงานตามโครงการ สำหรับ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ปกครอง และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ ได้แก่ การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ และการเตรียมการของบุคลากรภายในโครงการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ได้แก่ การประเมินความพร้อมของปัจจัยดำเนินงาน ได้แก่ บุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และงบประมาณในการดำเนินโครงการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
3. การประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ ได้แก่ การประเมินกิจกรรมการดำเนินโครงการ การดำเนินงานตามโครงการ การนิเทศ ติดตาม กำกับ และการประเมินผล พบว่า มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก
4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ได้แก่ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง และผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4.1 ผลการประเมินผลผลิตด้านการดำเนินงานตามโครงการโดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
4.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยสามารถแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนได้จำนวนร้อยละ 72.08 ของนักเรียนที่มีปัญหา ด้านการอ่านและการเขียน


ยอดนิยม