เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 187 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

โดย : นางเตือนใจ ทองเสี่ยน

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ผู้วิจัย นางเตือนใจ ทองเสี่ยน
ปี ๒๕๕๓
บทคัดย่อ

ในการวิจัยผลในครั้งนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อสร้างแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐาน ตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนบ้านโพนค้อ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อสร้างแผนประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐาน ตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๓) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ก่อนและหลังการสอนการเขียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย ทั้งรายชุดและรายคน ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนบ้านโพนค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑ คน ที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในเก็บข้อมูลทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑) แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ เพื่อส่งเสริมการเขียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ๑๐ ชุด ๒) แผนประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓/๒ จำนวน ๑๐ แผน ๒๐ ชั่วโมง ๓) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประกอบประกอบการใช้ แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๐ ข้อ เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๒๐ ข้อ ๕) แบบศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
๑. ผลการประเมินแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทยและแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
๒. คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย ทั้ง ๑๐ เล่ม พบว่า นักเรียนทำคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งรายชุดและรายคน
๔. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย ได้ค่า E๑/ E๒ ๘๔.๒๕/๘๑.๔๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สูงกว่า ๘๐/๘๐)
๕. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๖. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ยอดนิยม