เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาต่างประเทศ » การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 263 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โดย : นางวลัย นามวงศ์

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนที่เน้นการใช้ผังกราฟิก
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ผู้วิจัย นางวลัย นามวงศ์

ปีที่ศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การใช้ผังกราฟิกเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การเข้าใจของนักเรียน ช่วยในการสร้างความคิดรวบยอดและการอธิบายความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของข้อมูลความรู้ในสถานการณ์การเรียนรู้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่เน้นการใช้ผังกราฟิก เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่เน้นการใช้ผังกราฟิก โดยนักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีผลรวมของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเขียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนที่เน้นการใช้ผังกราฟิก ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสตรีสิริเกศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นการใช้ผังกราฟิก จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ผังกราฟิก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ผังกราฟิก มีค่าเท่ากับ 80/80 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลรวมของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการเขียน โดยเฉลี่ย 45 จากคะแนนเต็ม 55 คิดเป็นร้อยละ 81.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 3.90 และเมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์แต่ละตอนพบว่าทุกตอนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ผังกราฟิกที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นอยู่ในระดับดีมาก

ยอดนิยม