เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม เล่มที่ 2

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม เล่มที่ 2
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 1,039 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม เล่มที่ 2

โดย : นางปาณิสรา กรำกระโทก

บทคัดย่อ
การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม เล่มที่ 2 ลำดับเลขคณิต

1. ควรมีพื้นฐานการบวก ลบจำนวนเต็ม และฟังก์ชัน
2. ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เล่มที่ 2 ลำดับเลขคณิต เป็นรายบุคคล
3. ศึกษาข้อควรปฏิบัติของนักเรียน คำชี้แจง ขั้นตอนการใช้และทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน จำนวน 15 ข้อ
4. ยึดคุณธรรมในการทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และทำแบบทดสอบ
5. ทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 2 ลำดับเลขคณิต โดยศึกษาใบความรู้
ใบกิจกรรมหรือตัวอย่างให้เข้าใจ แล้วทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามลำดับขั้นตอน
6. ถ้าไม่เข้าใจหรือทำผิดควรกลับไปศึกษาใบความรู้และแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์อีกครั้ง
7. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 15 ข้อ
8. ตรวจสอบกับเฉลย และบันทึกคะแนน ไปตามลำดับ

ยอดนิยม