เผยแพร่ผลงานครู » สุขศึกษาและพละศึกษา » การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 257 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว

โดย : นายธีรพล ศรีทองอ่อน

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว จำนวน 8 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ปีการศึกษา 2552 จำนวน 31 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 31 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหาดงิ้วอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม ความสอดคล้องและความเหมาะสมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบสำรวจ ความเพียงพอ ของปัจจัยเบื้องต้นสำหรับใช้ในการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบสอบถามสภาพปัญหากระบวนการบริหารการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบบสอบถามทั้งหมด มีค่าดัชนีความตรง (Validity) เชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient)) ของครอนบัค (Cronbach)
ได้ค่าความเชื่อมั่น .8440 สถิติที่ใช้ในการประเมินคือ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมิน พบว่า
1. การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในด้านต่าง ๆ มี ดังนี้ ด้านบริบท อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ไม่เพียงพอ ร้อยละ 56.84 ด้านกระบวนการ อยู่ในสภาพเป็นปัญหาค่อนข้างน้อย ร้อยละ 38.28 ด้านผลผลิต อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47
2. ความพึงพอใจ ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน บ้านหาดงิ้ว อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56

ยอดนิยม