เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » รายงานการพัฒนานวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดห้องเรียนหรรษา จำนวน 5 เรื่อง

รายงานการพัฒนานวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดห้องเรียนหรรษา จำนวน 5 เรื่อง
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 328 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนานวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดห้องเรียนหรรษา จำนวน 5 เรื่อง

โดย : นางเพิ่มจิตต์ พุทธิพรชัย

บทคัดย่อ
การพัฒนานวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดห้องเรียนหรรษา ประกอบด้วย 5 เรื่องด้วยกัน เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการวาดภาพระบายสีต้นไม้ เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสังเกตและการวาดภาพรบายสีภาพธรรมชาติ เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนสร้างองค์ความรู้การพิมพ์ภาพ เรื่องที่ 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานจากเยื่อกระดาษที่เหลือใช้ เรื่องที่ 5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอและการวิจารณ์ผลงาน ในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ


1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( สาระทัศนศิลป์ )


2) เพื่อทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดห้องเรียนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


3) ประเมินผลการทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดห้องเรียนหรรษา


ประชากรที่ใช้ในการทดลองใช้ นวัตกรรมชุดห้องเรียนหรรษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ เครื่องมือที่ในการพัฒนา ประกอบด้วยแบบแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม นวัตกรรมชุดห้องเรียนหรรษา แบบวัดเจตคติต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมของนักเรียน แบบประเมินความสอดคล้องเบื้องต้นของนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดห้องเรียนหรรษามีองค์ประกอบเหมาะสมและสอดคล้องทุกประเด็นที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากนวัตกรรมชุดนี้ จากการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับดีและผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูผู้สอนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่นำนวัตกรรมไปใช้ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด

ยอดนิยม