เผยแพร่ผลงานครู » การงานอาชีพและเทคโนโลยี » รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเกล็ดปลา

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเกล็ดปลา
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 1,564 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเกล็ดปลา

โดย : นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง

บทคัดย่อ
การรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์
ของที่ระลึกจากเกล็ดปลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกมณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเกล็ดปลา เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเกล็ดปลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 12 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ( Specific purpose Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ แบบตรวจสอบคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเกล็ดปลา
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ( Mean ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) และการทดสอบค่าที ( T-test ) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางความเรียง ผลการวิจัยพบว่า
ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้อยู่เกณฑ์ระดับเดียว ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเกล็ดปลาพบว่าคะแนนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้
เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเกล็ดปลาอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยอดนิยม