เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต ๒

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต ๒
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 343 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต ๒

โดย : นางรัชนีกร เทพกอม

บทคัดย่อ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต ๒ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามเกณฑ์ ๒) เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ๓) เพื่อประเมิน


ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ


กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๑๘ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง


เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ๑) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง


คำควบกล้ำ จำนวน ๑๐ แบบฝึก ๒)แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ จำนวน


๑๐ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ จำนวน ๕๐ ข้อ


๔) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ จำนวน ๑๕ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย (m )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และค่าร้อยละผลการดำเนินการพบว่า


๑. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ มีประสิทธิภาพ ๘๗.๔๒/ ๘๘.๖๖ และแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพของกระบวนการแต่ละชุดเรียงตามลำดับ ๗๕.๙๓ , ๘๗.๓๑ , ๘๕.๕๕ , ๘๘.๔๐ , ๘๙.๗๐ , ๘๘.๐๕ , ๘๖.๙๕ , ๘๘.๓๕ , ๙๑.๑๐ , ๘๘.๘๘ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ๘๐ / ๘๐ จึงถือได้ว่าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียน


ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์


๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว มีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ๔๔.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๗ แสดงว่าหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ นักเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ ๘๐


๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต ๒ มีความพึงพอใจต่อการการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก


ยอดนิยม