เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 299 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

โดย : นางรำพึง สิทธิวงศ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนประกิจเวชศักดิ์ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้ชุดกิจกรรม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-testผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง สระแปลงร่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.80/91.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ หลังใช้ชุดกิจกรรม สูงกว่า ก่อนใช้ชุดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ( = 4.87)


ยอดนิยม