เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » การพัฒนาและการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาและการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 255 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาและการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดย : อนงค์นาฏ เก้าพรพงศ์

บทคัดย่อ
การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชานิเวศน์ จำนวน280 คน ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจงได้กลุ่มตัวอย่าง 47 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาจำนวน 4 เล่ม คือ 1) แบบฝึกโจทย์ปัญหา การบวกลบ จำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 2) แบบฝึกโจทย์ปัญหาการบวกลบ จำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน1,000 3) แบบฝึกโจทย์ปัญหา การคูณที่มีตัวตั้งหลักเดียวหรือสองหลัก ตัวคูณหลักเดียวและโจทย์ปัญหาการหารที่ตัวหารและผลลัพธ์เป็นเลขหลักเดียว 4) แบบฝึกโจทย์ปัญหา บวก ลบ คูณ หาร ระคน ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง 4 เล่ม อยู่ระหว่าง 81.01 / 81.06 - 83.54 / 83.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ระหว่าง .51 - .57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ .50 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


ผลการนำไปใช้การแก้โจทย์ปัญหานักเรียนมีการพัฒนาขึ้นมีความสนใจความกระตือรือร้นนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตนเองได้เต็มที่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีการพัฒนาโดยมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จำนวน 40 คน จากนักเรียน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 85.11 นักเรียนมีความสนใจมีการสังเกตมีความคิดคำนวณอย่างสมเหตุสมผลและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ยอดนิยม