เผยแพร่ผลงานครู » การงานอาชีพและเทคโนโลยี » การพัฒนาเทคนิคการปั้นไม้ดอกไม้ประดับจากดิน ไทยโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส

การพัฒนาเทคนิคการปั้นไม้ดอกไม้ประดับจากดิน ไทยโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 1,246 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเทคนิคการปั้นไม้ดอกไม้ประดับจากดิน ไทยโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส

โดย : นางอำนวย ดาคำ

บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การพัฒนาเทคนิคการปั้นไม้ดอกไม้ประดับจากดินไทยโดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 2) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 3) คู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 5) แบบตรวจสอบความพึงพอใจในการเรียนเอกสาร ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย


ผลการพัฒนาพบว่า
1. ด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของเอกสาร ประกอบการเรียนรู้ เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย มีค่าประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ 80/80 ที่ตั้งไว้คือ 80.42/85.70
2. ด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 11 คน ได้คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.36 คิดเป็นร้อยละ 61.21 และได้คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการ ใช้
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.91 คิดเป็นร้อยละ 83.03 ซึ่งมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
3. ด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบความพึงพอใจในการเรียน พบว่า แบบตรวจสอบความพึงพอใจในการเรียนเอกสารประกอบการเรียนรู้< span style="mso-spacerun: yes;"> เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 11 คน มีความพึงพอใจเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย เป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.43 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนชอบเรียนจากแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์ วัสดุและเศษวัสดุเป็นของประดับตกแต่ง มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ทำให้การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อเป็นอันดับ แรก อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.72 รองลงมามีความพึงพอใจชอบเรียนจากแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์วัสดุและเศษวัสดุเป็นของประดับตกแต่ง มีภาพสีสวยงามน่าสนใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52 และมีความพึงพอใจแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์วัสดุและเศษวัสดุเป็นของประดับตกแต่ง เนื้อหาแปลกใหม่ทันสมัยเหมาะสม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48 และมีความพึงพอใจในแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์วัสดุและเศษวัสดุเป็นของประดับ ตกแต่ง มีภาพแสดงประกอบขั้นตอนการทำงานชัดเจน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.40 และมีความพึงพอใจในแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์วัสดุและเศษวัสดุเป็นของประดับ ตกแต่ง ศึกษาขั้นตอนการทำงานเข้าใจง่ายไม่สับสน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32 และ มีความพึงพอใจแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ ในด้านนักเรียนชอบเรียนจากแบบฝึกทักษะงานประดิษฐ์ เรื่องการประดิษฐ์วัสดุและเศษวัสดุเป็นของประดับตกแต่ง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.16 ตามลำดับ
ยอดนิยม