เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 322 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โดย : นางดวงตา เรืองศรี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก่
1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการ เขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 เล่ม แบบฝึกแต่ละเล่ม ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ 7 แบบฝึกย่อยกับ1 กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 63 แบบฝึกย่อย กับ 9 กิจกรรม โดยสอนแต่ละครั้งใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ครั้งละ 1 เล่ม เล่มละ 7 แบบฝึกย่อยและ 1 กิจกรรม

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนแบบฝึกเสริม .ทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อผลการวิจัยพบว่า


1) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัว สะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่าแบบฝึกเสริมทักษะทั้ง 9 เล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้

2) การศึกษาเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เฉลี่ยเท่ากับ 2.64 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก
ยอดนิยม