เผยแพร่ผลงานครู » วิทยาศาสตร์ » พัฒนาการสอนทางวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

พัฒนาการสอนทางวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 2,172 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : พัฒนาการสอนทางวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย : นางปราณี นุชเจริญผล

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง คลื่นกล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80 / 80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นกล
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จำนวน 5 หน่วยย่อย คือ
- หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานและคลื่นกล
- หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง คลื่นผิวน้ำ
- หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง การซ้อนทับของคลื่น
- หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง สมบัติของคลื่น
- หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง
ได้นำแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยอิงเนื้อหาสาระไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์
จำนวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกในด้านต่างๆนำไปทดลองครั้งที่ 1 กับนักเรียนจำนวน 3 คน นำไปทดลองครั้งที่ 2 กับนักเรียนจำนวน 9 คนและนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ( S.D.)
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นำแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา
ยอดนิยม