ทุนการศึกษา » ทุนปริญญาเอก

เลือกห้อง >>

ทุนปริญญาเอก

รัฐบาลสาธารณัฐออสเตรียมอบทุนการศึกษาระกับปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ประเภท Technology Grants เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาไทย
[ โดย kruinfo ชม 652 ]
รัฐบาลสาธารณัฐออสเตรีย มอบทุนการศึกษา ประเภท Technology Grants เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างประเทศไทยกับออสเตรีย เป็นทุนระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์/นักศึกษา บุคคลทั่วไป และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้          ทุนปริญญาเอก  (Ph.D Scholarship)          สาขาวิชาที่เปิดสมัคร          1.Natural Sciences          2.Engineering          3.Economics          4.Management          5.Medicines (technology-related medicinal disciplines in diagnostic field, modern operation techniques such as Computer Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), Electrocardiography (ECG), Arthroscopy,Prosthodontics,etc.)           ระยะเวลาของการให้ทุน ไม่เกิน 3 ปี (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552)          คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน          1.เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไป          2.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552          3.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า          4.สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้ดี          สิทธิประโยชน์ทางด้านค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน          1.ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ประมาณ 10,900 ยูโรต่อปี          2.ค่าเดินทางประมาณ 870 ยูโร          ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก          สาขาวิชาที่เปิดสมัคร          1.Natural Sciences          2.Engineering          3.Economics          4.Management          5.Medicines (technology-related medicinal disciplines in diagnostic field, modern operation techniques such as Computer Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), Electrocardiography (ECG), Arthroscopy,Prosthodontics,etc.) and Fine Arts          6.Music (Performance)           ระยะเวลาของการให้ทุน  ไม่เกิน 1 ปี (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552)          คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน          1.เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน          2.หากไม่ใช่บุคคลในข้อ 1 จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาว่า จะรับผู้สมัครปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว          3.ผู้ที่เคยได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครรับทุนได้          4.อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552          5.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า          6.สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน ได้เป็นอย่างดี          7.ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด          สิทธิประโยชน์ทางด้านค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน          1.ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ประมาณ 16,700 ยูโร ต่อปี          2.ค่าเดินทางประมาณ 870 ยูโร          (1  ยูโร มีค่าประมาณ 47.019 บาท)          หลักฐานการสมัคร          1.แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมรูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)          2.สำเนาใบรับรองการศึกษา (ระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา)  (ภาษาอังกฤษ)           3.หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยของออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจเช่น อธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือผู้อำนวยการสถาบัน เป็นต้น          4.ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการสอบโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเทียบเท่าผลการทดสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 (เฉพาะผู้สมัครปริญญาเอก)          วันปิดรับสมัคร          ทางไปรษณีย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2552 (ถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก) สมัครด้วยตนเอง ได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.inter.mua/go.th  สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2610-5395-6, 0-2610-5393 
Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics ให้ทุนป.เอก หลายสาขา
[ โดย kruinfo ชม 372 ]
PhD Positions in Nonlinear Optimization and Inverse Problems, Germany WIAS invites applications for Research Position in the Research Group
Queen
[ โดย kruinfo ชม 312 ]
PhD Studentship in Signal Processing and Communications, Queen
University of Pisa Year 2010ให้ทุนป.เอกหลายสาขา
[ โดย kruinfo ชม 351 ]
PhD Scholarship, University of Pisa, Italy Call for Admission of Candidates Educated Abroad to the Galileo Galilei Ph.D. School of the University of Pisa Year 2010Art. 1 AnnouncementThe University of Pisa announces a competition, based on academic qualifications, for 7 grants reserved for candidates educated abroad for admission to the
The Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology invite applications ให้ทุนป.เอก
[ โดย kruinfo ชม 458 ]
The Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology invite applications for a Postdoctoral position (two years initially) The Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology
University of Tübingen มอบทุนป.เอก
[ โดย kruinfo ชม 379 ]
4 PhD Scholarships at the University of Tübingen, Germany The Graduate Training Center of Neuroscience at the University of Tübingen, Germany, and the German Research Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) in Tübingen invite applications for4 PhD Scholarships in Brain Aging and NeurodegenerationHighly qualified graduate students are invited to apply for this 2-years scholarship (
ทุนป.เอก สาขา Applied Math at TU Braunschweig
[ โดย kruinfo ชม 297 ]
PhD Position in Applied Math at TU Braunschweig, Germany The Institute for Analysis and Algebra at the TU Braunschweig offers a PhD position (salary according to TV-L EG 13). The position starts at September 1st, 2009 (earlier start is possible) and is limited to two years but extension is possible.We offer:Possibility for a PhD thesis under supervision of Prof. Lorenz in an active field of applied analysis (inverse problems, signal and image processing).Requirements:Degree in mathematics above average, interest in applied mathematics and high commitment for a successful PhD.Advantageous:Very good knowledge in functional analysis and numerical mathematics. Practical experience in implementation of mathematical algorithms. Good knowledge of English and German.The responsibilities also include work in teaching and research in the institute.Equally qualified serverly challenged persons will be given preference. The TU Braunschweig especially encourages women to apply for the posisition. Please send your application (cover letter, CV, copies of certificates, letters of recommendation (if any)) to:Instiute for Analysis and AlgebraTU BraunschweigPockelsstraße 14D-38106 BraunschweigApplication deadline: 30.06.2009
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทเพิ่มเติม รุ่นที่ 11 สำหรับสาขาทั่วไปและสาขาขาดแคลน
[ โดย kruinfo ชม 481 ]
การให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทเพิ่มเติม รุ่นที่ 11 1. ทุน คปก. ประเภทเพิ่มเติม สำหรับสาขาทั่วไป       1.1 ผู้มีสิทธิ์ขอทุน ได้แก่ อาจารย์ที่มีนักศึกษาปริญญาเอกที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. สำหรับสาขาทั่วไป พร้อมทำสัญญารับทุน คปก. ซึ่งไม่ได้สมัครขอทุน คปก. รุ่นที่ 11 และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้       (ก) ผู้ที่เคยได้ทุน คปก. ที่มีผลการดำเนินการดี       (ข) เมธีวิจัยอาวุโสที่ยังรับทุนอยู่ หรือเทียบเท่า       (ค) ผู้ที่มีทุนวิจัยเพียงพอและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของ สกว.       (ง) ผู้ที่ สกว. เห็นควรเชิญให้สมัครรับทุน       1.2 วิธีการสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์ม ปก.2.2/50 (ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา) และ แบบฟอร์ม ปก. 4/51 (ข้อมูลนักศึกษา) พร้อมหลักฐานประกอบตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มให้ สกว. ภายในเดือนกันยายน 2552 (download แบบฟอร์มได้ที่ http://rgj.trf.or.th/skv1/rgj_download.asp)       การพิจารณาให้ทุน คปก. ประเภทเพิ่มเติมสาขาทั่วไป       (1) อนุมัติให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุนได้เพียงท่านละ 1 ทุนเท่านั้น       (2) นักศึกษาที่สมัครขอทุนเพิ่มเติมสาขาทั่วไป หากไม่มีคุณสมบัติดีเด่นเป็นพิเศษ คปก. จะให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆ เมื่อเทียบกับผู้สมัครขอทุนปกติในสาขาทั่วไป 2. ทุน คปก. ประเภทเพิ่มเติม สำหรับสาขาขาดแคลน       คณะกรรมการนโยบายปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มีมติเห็นควรจัดสรรทุน คปก. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับทุน คปก. สาขาขาดแคลน ซึ่งได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี) เทคโนโลยีสาขาสำคัญแต่มีผู้ได้ทุน คปก. น้อย สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์เศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนและพืชไร่เฉพาะด้าน conventional breeding และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       2.1 ผู้มีสิทธิ์ขอทุน ได้แก่ อาจารย์ในสาขาขาดแคลนที่มีนักศึกษาปริญญาเอกที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. สำหรับสาขาขาดแคลน พร้อมทำสัญญารับทุน คปก. ซึ่งไม่ได้สมัครขอทุน คปก.รุ่นที่ 11 และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้       (ก) ผู้ที่เคยได้ทุน คปก. ที่มีผลการดำเนินการดี       (ข) เมธีวิจัยอาวุโสที่ยังรับทุนอยู่ หรือเทียบเท่า       (ค) ผู้ที่มีทุนวิจัยเพียงพอและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของ สกว.       (ง) ผู้ที่ สกว. เห็นควรเชิญให้สมัครรับทุน       2.2 วิธีการสมัครทุน คปก. ประเภทเพิ่มเติมสำหรับสาขาขาดแคลน       1. 1. แบบเดี่ยว ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์ม ปก.2.2/50 (ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา) และ แบบฟอร์ม ปก. 4/51 (ข้อมูลนักศึกษา) พร้อมหลักฐานประกอบตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มให้ สกว. ภายในเดือนกันยายน 2552 (download แบบฟอร์มได้ที่ http://rgj.trf.or.th/skv1/rgj_download.asp)(ข้อมูลนักศึกษา) พร้อมหลักฐานประกอบตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มให้ สกว. ภายในเดือนกันยายน 2551       2. แบบกลุ่ม* อาจารย์ในสาขาขาดแคลนจำนวนไม่เกิน 3 คน ที่มีโครงการวิจัยร่วมกันอาจสมัครรับทุน คปก. ประเภท
ทุนฯ PhD Studentship ที่ Edinburgh, UK
[ โดย kruinfo ชม 508 ]
PhD Studentship in Uncertainty Quantification Project, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK PhD studentship in Uncertainty Quantification project   Subject: PhD studentship at Heriot-Watt University, Edinburgh   Machine learning for uncertainty quantification of reservoir models   Uncertainty of complex natural systems is difficult to describe effectively within traditional parametric modelling approach. Many of relations in natural systems are vague and not transparent to capture and describe analytically. Machine learning provides an alternative way to detect dependencies from uncertain data and propagate them into forecasting models.Machine learning will enable to integrate oblique data, which are not directly related to the modelling subject but still bear non-parametric relation with the modelled dependencies, into the uncertainty modelling framework. Data-driven statistical learning methods such as Support Vector Machines and Artificial Neural Networks are foreseen to be used to capture and describe dependencies in regression and classification problems, and define informative multidimensional prior models. Machine learning approach fits perfectly to tackle the task to eliciting and modelling prior information in high dimensions from multiple sources with feature selection/extraction techniques. Geomanifold modelling based on a recently emerged theory of semi-supervised learning is capable of integrating different sources of information from high dimensional input space.   The challenge of the project is to link contemporary machine learning algorithms with the state-of-the-art Bayesian framework for uncertainty quantification developed in the group. The work will involve application of advanced machine learning methods and recent achievement in multiple point geostatistics.   The candidate will join a dynamic and diverse team of post-docs and PhDs lead by Prof. Mike Christie. The research carried out by the team addresses aspects of uncertainty quantification including stochastic optimisation methods, geostatistics, machine learning, and employs high-level scientific computation (including a 84 node Linux cluster). The research is funded by a consortium of oil companies, and the skills acquired in while studying for the PhD are likely to be applicable to a wide range of areas, including the oil industry.   Desired skills:The successful candidate must have a strong background in machine learning and numerical methods as well as advanced computational skills. Knowledge of geosciences modelling, geostatistics and petroleum engineering in particular will be beneficial.   To apply send a CV to Dr V Demyanov, vasily.demyanov@pet.hw.ac.uk http://education-garner.blogspot.com/2009/06/ukphd-studentship-heriot-watt.html
ทุนกาญจนภิเษก สำหรับศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
[ โดย kruinfo ชม 253 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และ โทเอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจบตรีโทที่มีผลการเรียนระดับดี (ตรี 3.00 ขึ้นไป โท 3.60 ขึ้นไป) ในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสาขาวิจัยต่อไปนี้ (1) Data Mining (2) Text Mining (3) Machine Learning (4) Speech Recognition (5) Speech Synthesis (6) Natural language processing (7) Networking (8) Image Processing ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาเต็มโดยไม่จ่ายค่าเล่าเรียน พร้อมมีเงินสนับสนุนค่าครองชีพจำนวนหนึ่ง ผู้สนใจติดต่อ ฝ่ายประสานงาน คุณสุชญา: (02)-501-3505(-20) Ext. 2015, 2018
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในฮ่องกง
[ โดย kruinfo ชม 235 ]
ดาวน์โหลดเอกสารแนบดั้งเดิม ข่าวทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในฮ่องกง  HK PhD Fellowship Scheme  สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และ คณะกรรมการสนับสนุนทุนวิจัยของฮ่องกง(RGC) เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย 7 แห่งของประเทศฮ่องกง ในเทอม  FALL SEMESTER 2010 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาวิชาต่างๆทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง เปิดสอนดังนี้ City University of Hong Kong Hong Kong Baptist University Lingnan University The Chinese University of Hong Kong The Hong Kong Polytechnic University The Hong Kong University of Science and Technology The University of Hong Kong คุณสมบัติ: ผู้สมัครจะต้องเข้าไปดูข้อกำหนดของแต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัยที่สนใจทั้ง 7 แห่งนี้ และ ทำตามข้อกำหนด โดยรวมแล้วผู้ที่จะได้ทุนจะเป็นผู้มีผลการเรียนดี มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถที่จะทำงานวิจัยได้ดี    ระยะเวลาการให้ทุนฯ: มอบทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ในระดับปริญญาเอก โดยให้ครอบคลุมทุนการศึกษาทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่อปี 30000 เหรียญสหรัฐ และ ค่าเดินทางเสนอผลงาน 1600 เหรียญสหรัฐ   วิธีการสมัคร: สามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 โปรแกรมของ 2 มหาวิทยาลัยที่เลือก และ สมัคร ออนไลน์ได้ที่ www.rgc.edu.hk/hkphd  สอบถามรายละเอียดและวิธีการสมัครสมัคได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2552:        ติดต่อ คุณปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) : ชั้น 6 อาคารมณียา 518/3 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 / หรือโทรศัพท์ 0-2652 0653 ต่อ 119;  EMAIL: panut@bkk.iie.org / หรือรับข้อมูลและสมัครโดยตรงทางเว็บไซด์: www.rgc.edu.hk/hkphd ฝ่ายทุนการศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION (IIE) Tel: 0 2652 0653 ext 119  
ภาควิชา ICT ของ SIIT ให้ทุนเรียน ป โท และ ป เอก สำหรับปี 2553
[ โดย kruinfo ชม 534 ]
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและวิศวะกรรมชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน และได้รับปริญญาบัตรจาก ม. ธรรมศาสตร์ (SIIT) เมื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ SIIT Scholarship ปริญญาเอก (หรือโทควบเอก สำหรับนักศึกษาที่จบ ป ตรี ด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม)  ภาควิชา IT และ ภาควิชา Computer Science ที่ SIIT โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/2010 (มิถุนายน 2553)  (และรับนักศึกษาที่มีทุนเรียนเองจากแหล่งทุนส่วนตัวหรือทุนอื่นๆได้ทั้งสิ้น 30 คน)  กลุ่มของผู้มีสิทธิสมัคร + สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าเรียนปริญญาเอก+ หรือนักศึกษาจบ ป.ตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สามารถสมัครเข้ารับทุนเรียนปริญญาโทควบเอก ได้เลย คุณสมบัติด้านการศึกษา + จบการศึกษาสาขา ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที หรือ สาขาใกล้เคียง หรือหากจบไม่ตรงสาขา ต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับไอทีและคอมพิวเตอร์มากกว่า 3 ปี+ เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 สำหรับ ป.ตรี เพื่อสมัครรับทุนเรียนปริญญาโทควบเอก+ เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.25 สำหรับ ป.โท เพื่อสมัครรับทุนเรียนปริญญาเอก (หรือมีผลงานวิจัย)+ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาใดก็ได้ + เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว + หากเคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติด้านภาษา + ภาษาอังกฤษดีมาก+ หากมี ผลการสอบต่อไปนี้แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    - TOEFL >= 530 marks (or 175 marks for computerized test) หรือ    - IELTS >= 6.0, หรือ    - TU-GET >= 550     (ถ้ามีผลแล้ว ให้แนบ สำเนาเอกสาร ผลการสอบภาษาอังกฤษ มาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย)+ หากยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสมัครได้แต่ต้องมีผลภาษาอังกฤษก่อนวันเปิดเรียน หรือ หากเรียนไปแล้ว 1 ปี แต่ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ จะหมดสภาพนักศึกษา  การเรียน เป็นนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Student) โดยเป็นการเรียน แบบทำวิทยานิพนธ์ ด้าน  Medical Image Processing (รศ ดร บุญญฤทธิ์)  Biomedical Engineering (รศ ดร บุญญฤทธิ์) Computer Network (รศ ดร คมวุฒิ) Ambient Technology (รศ ดร ธนารักษ์) ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)  ทุนการศึกษา (SIIT Scholarship, ไทยเข้มแข็ง, คปก.) เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันใดๆหลังสำเร็จการศึกษา ทุนรวมค่าลงทะเบียนทุกอย่าง ตลอด 3 ปี (ป.เอก) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 15,000 บาท เพิ่มเติมเดือนละ 10,000 บาท (ถ้าช่วยงานเป็น TA) การสมัคร หากสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน กรุณา download แบบฟอร์มมากรอกรายละเอียด (โดย download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่http://www.siit.tu.ac.th/program/post_general.html#download) พร้อมทั้งรายละเอียดประวัติการศึกษา แล้วส่งมาทางอีเมล์ที่  bunyarit@siit.tu.ac.th พร้อมกันนั้นให้ส่งเป็นกระดาษ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้รศ ดร บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สมัครทุน SIIT)สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี 12000 เริ่มส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน ไม่มีสอบข้อเขียน (และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาเข้ารับทุนตามจำนวนที่ต้องการ) (จดหมาย recommendation letter ค่อยนำมาส่งในวันสัมภาษณ์ก็ได้ (หากกรรมการนัดสัมภาษณ์)) - ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการวันที่ 31 มีนาคม 2553  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 5013505 ต่อ 2002 คุณเอิง เลขาภาควิชา IT กรุณาโทรมาสอบถามหากส่งข้อมูลมาแล้วแต่ไม่มีการติดต่อกลับรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร ตรวจสอบได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/program/postgrad.htmlรายละเอียดเพิ่มเติมด้านงานวิจัยสามารถดูได้จาก http://www.siit.tu.ac.th/bunyarit 
ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
[ โดย kruinfo ชม 219 ]
ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับผู้สนใจในหลักสูตรวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ของรศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์)โดยผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือ วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเกียรตินิยมอันดับ 2 (อันดับ 1 ถึง 10 ของชั้นปี) หรือปริญญาโทเภสัชศาสตร์/เคมี ที่มีผลงานตีพิมพ์ตามข้อกำหนดของคปก. (http://rgj.trf.or.th) ผู้สนใจติดต่อด่วนภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่นางสาวหทัยชนก ปันดิษฐ์ 086-6569799 หรือตาม E-mail pywgs@mahidol.ac.th
ทุนให้เปล่า ป.เอก วิศวกรรมโยธา
[ โดย kruinfo ชม 512 ]
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยมีทุนการศึกษา(ไม่ ผูกพันการ ใช้ทุนคืน) ในสายวิชา Construction Engineering and Management เพื่อเข้าศึกษาในเทอมที่ 3 ปีการศึกษา 2552 เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2552 ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.sut.ac.th/ces/admission/Graduate/workplan52.html เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ: วุฒิการศึกษา M.Eng. in Civil Engineering มีผลการเรียนดี หรือ B.Eng. in Civil Engineering มีผลการเรียนดีมาก(เกียรตินิยม) สามารถเข้าศึกษาหลักสูตร โท-เอก รับจาก ตรี หลักสูตร 5 ปี หากมีประสบการณ์ทำงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจสามารถติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร โทร 044-22-4172 vacharapoom@sut.ac.th หรือ eng.sut.ac.th/ce
ทุนญี่ปุ่น Special Scholarship Program (SSP)
[ โดย kruinfo ชม 255 ]
ที่มา http://phdscholars.blogspot.com/2009/09/japan-special-scholarship-program.html Special Scholarship Program (SSP) was established in 2003 in order to support the advanced research of the university by enlisting the help of highly capable international students. Every year in April and October, the university enrolls selected foreign doctoral students under specific research projects. The students pursue the doctoral course in English while at the same time assisting their host professor as a research assistant (RA). Through this program KUT wishes to expand and deepen international ties with academic and educational institutions all over the world. Application Guideline for Special Scholarship Program (SSP) Program Of Study Course for International Students Doctoral Program (3 years) Department of Engineering, Graduate School of Engineering Number Of Students To Be Admitted20 students per year Benefits Receive up to 1,200, 000 yen per year for working as a research assistant. Exemption from 300,000 yen enrollment fee and 535,800 yen (per year) tuition fee. Receive 200,000 yen for travel and initial living costs (given only to applicants who are living outside Japan at the time of application) EligibilityApplicants are required to meet all of the following conditions(1) To have or to be expected to acquire a master's degree before enrollment.(2) To have intention, adequate knowledge and research skill to work as a research assistant under the one of research projects listed here(3) To have an excellent academic record(4) To have a high English proficiency(5) To be 35 years old or under at the time of enrollment(6) To have other than Japanese nationality Application deadline Enrollment time April 2010 & October 2010: September 30, 2009 Enrollment time October 2010: March 31, 2010 Official CorrespondenceAll inquiries and application documents must be addressed to:International Relations CenterKochi University of TechnologyTosayamada. Kochi. 782-8502. JapanTel: +81 887 53 1130Fax: +81 887 53 1131E-mail:international@ml.kochi-tech.ac.jp
ทุนป.เอก Environmental Engineering ที่ University Of Iceland
[ โดย kruinfo ชม 237 ]
Project Supervisor: Dr. Hrund Ó. Andradóttir The successful candidate will work on a brand new research project characterizing the physical mechanisms within one of Iceland´s largest and deepest lakes, Lake Lagarfljót. As a sub-arctic lake, the weather forcing differs significantly from better studied lakes at lower latitudes. Processes such as stratification, internal seiching, differential heating and cooling and river density currents will be explored using both analytical and numerical methods. The successful candidate will also conduct field experiments in close collaboration with other Icelandic research institutes. This work is highly relevant to accurately assess the impacts of global warming and human activities (such as damming) on aquatic environments. The project builds a fundamental knowledge base of lakes physical responses to weather conditions which can be used to predict the fate and transport of materials and the chemical composition of water. Qualifications and skills: A Masters degree in Engineering, Physics, Oceanography, or related fields. Applicants are expected to have a strong background in mathematics, probability and statistics, numerical methods and modelling. Knowledge of hydrodynamics, programming skills and experience with field and/or laboratory work is advantageous but not required. How to apply: Applicants should (e)mail a 1-2 p statement of interest, a detailed curriculum vitae, certified transcripts of university degrees, contact details (name, position, telephone number and E-mail address) of two referees, (non-native English speakers) evidence of mastery of English (IELTS or TOEFL scores) to Dr. Hrund AndradóttirAssociate ProfessorFaculty of Engineering, University of Iceland, Hjarðarhagi 6, 107 Reykjavík, Iceland, hrund@hi.is Application deadline: Position remains open untill filled. Funding notes: This project is funded by the Energy Research Fund of the National Power Company of Iceland. The PhD fellowship is awarded on annual basis for up to three years. Each grant start at ISK 2,500,000 per year (before taxes) to cover living expenses (approx. 20,000 euros). There are no tuition fees but an annual registration fee of ISK 45,000 is required by the University of Iceland.ที่มา http://phdscholars.blogspot.com/2009/09/iceland-fully-funded-phd-position-in.html
ทุนการศึกษาปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ โดย kruinfo ชม 260 ]
            เนื่องจาก รศ.ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ์ อาจารย์สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องการรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ (ทำวิทยานิพนธ์ด้าน Pharmaceutical Outcomes Research  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม systematic review and meta-analysis, health care utilization using electronic database analyses, and health economics)  เพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 1 คน โดยมุ่งหวังให้เริ่มเรียนในเดือน มิถุนายน 2553  ลักษณะพิเศษของทุน  <เพียงจบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ปริญญาตรี ก็สามารถเข้าเรียนป.เอกได้โดยตรง <ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายกว่า 2 ล้าน และไม่มีข้อผูกมัดหลังจากจบการศึกษา <ทุนการศึกษาครอบคลุม <ค่าครองชีพ (เงินเดือน ~ 10,000 บาท) <ค่าเล่าเรียนการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย <ค่าใช้จ่ายในการไปทำวิจัยที่ต่างประเทศประมาณ 1 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ปริญญาตรี มีความตั้งใจจริง ผลการเรียนดีพอสมควร และอยู่ในเกณฑ์ที่ สกว. ยอมรับ           สนใจ โปรดติดต่อ รศ.ดร.ณธร  ชัยญาคุณาพฤกษ์ ด่วน           โทร 084-009-4460  nui@u.washington.edu    www.pha.nu.ac.th/nathorn ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ข้อมูลเกี่ยวกับทุน  http://rgj.trf.or.th/thai/thai.asp  
สสวท. ให้ทุนศึกษาต่อ ป. เอก ต่างประเทศ
[ โดย kruinfo ชม 271 ]
          นางพรพรรณ  ไวทยางกูร   รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า    สสวท. หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะให้ทุนพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 2 ทุน   เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ สสวท.   โดยให้งบประมาณค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. โดยอนุโลมในสาขาวิชาต่อไปนี้           1) วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาฟิสิกส์ หรือการสอนฟิสิกส์            2) คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2553  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ipst.ac.th
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนกาญจนาภิเษก) รุ่นที่ 11
[ โดย kruinfo ชม 200 ]
ด่วน! รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนกาญจนาภิเษก) รุ่นที่ 11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนัก ศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้   รับทุนต่อเนื่องปริญญาโท-เอก: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป หรืออยู่ใน 10%ของชั้น รับทุนปริญญาเอก: จบการศึกษาระดับปริญญาโท  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป ผู้สมัครควรจบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความสนใจในงานวิจัยในสาขาวิชาต่อไปนี้ (เน้นการทำงานวิจัย)   (1) Data Mining (2) Text Mining (3) Machine Learning (4) Information Extraction (5) Semantic Web (6) Knowledge Representation (7) Natural language processing   ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน  พร้อมมีเงินสนับสนุนค่าครองชีพจำนวนหนึ่ง สมัครภายใน 15 ธันวาคม 2552   ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ และประวัติส่วนตัว พร้อมหลักฐานการศึกษา มาที่ sudchah@siit.tu.ac.th  ฝ่ายประสานงาน: ภาควิชาICT คุณสุชญา: (02)-501-3505(-20) Ext. 2015, 2018 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี 131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ทุนปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology) ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
[ โดย kruinfo ชม 290 ]
ทุนปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology) ทำวิจัยโดยมี อาจารย์ ซันย่า บาเบล (Assc.Prof.Dr.Sandhya Babel)เป็นที่ปรึกษา ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้คืน มูลค่าทุนประมาณ 1.5 ล้านบาท มีเงินเดือนประมาณ 12,000 บาท คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน กาญจนาภิเษก 1. ผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2 และ อยู่ใน 10% แรก ของชั้น หรือ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป(โดยมีหนังสือรับรองจากทะเบียน) 2. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก หรือ เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ (Publication) หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการ (Conference) ที่มีคุณภาพที่ สกว. ยอมรับ (โดยพิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยที่เผยแพร่และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา) และมีผลการเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในระดับดีมากเป็นที่ยอมรับของ สกว. โดยสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่จะรับทุน 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่รับทุน (3-5 ป๊) 5. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นๆที่มีวัตถุเฉพาะสำหรับทุนนั้นๆแล้วเช่น ทุน พสวท. ม สควค. เป็นต้น จะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนกาญจนาภิเษกอีก 6. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี 7. สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาเอกเกิน 2 ปี แล้ว จะให้ความสำคัญในการพิจารณาเป็นลำดับท้ายๆ ช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทันทีค่ะ หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณ เจนจิรา 089-899-2033 เวลา 8.30น.-17.00น.
สวก. เปิดรับโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2553 ทั้งในและต่างประเทศ
[ โดย kruinfo ชม 246 ]
http://www.arda.or.th/main/view.php?group=16&id=541สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก.ปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2553 ทั้งในและต่างประเทศ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2553 การรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2553 ในประเทศ การรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2553 ต่างประเทศ ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา บัตรประจำตัวสอบ หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา หนังสือรับทราบเรื่องหลักสูตรที่จะไปศึกษา  
ทุนการศึกษาระดับ ป.เอก หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
[ โดย kruinfo ชม 238 ]
  รับสมัครนศ. เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท และ เอก โดยเน้นงานวิจัยด้าน1. การจัดการก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม2. การผลิตฟิล์มบำบัดบัดอากาศภายในอาคาร  ** มีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ และมีทุนวิจัย/ทุนการศึกษาให้ **สนใจติดต่อ ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี siriluk.chi@kmutt.ac.th
Sweden มอบทุนศึกษาต่อ ป.เอก หลายสาขา
[ โดย kruinfo ชม 276 ]
Scholarship for PhD and post-doctoral studies in Sweden CountriesThe program is open to candidates from three different categories ofcountries that determine certain aspects of the program. 1. Category oneCandidates coming from all countries on the DevelopmentAssistance Committee list of recipients of Official DevelopmentAssistance, the so-called ODA recipients. From the above DAC list some priority will be given to candidates comingfrom countries that Sweden have long-term development cooperation with.This means that a minimum of 50 % of the candidates will be chosen fromthe following countries: Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Ethiopia,Cambodia, Kenya, Mali, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda and Zambia. The program is not open to candidates from Ukraine, Belarus and Turkey, inspite of them being on the DAC list of ODA recipients. These citizensshould instead apply for scholarship through the Visby Program, or in thecase of Turkey, the Swedish-Turkish Scholarship Program. In category one we have the opportunity to offer approximately 50scholarships. The final number of scholarships depend on how manycandidates in the final selection that have applied for PhD studies orPostdoctoral research, and on how long these candidates plan to stay inSweden 6 or 12 months, or sandwich (several shorter research visits). 2. Category twoCandidates coming from the following countries: France,Germany, Great Britain, Japan and the United States. In category two we have the opportunity to offer approximately 5-10scholarships. The final number of scholarships depend on how manycandidates in the final selection that have applied for PhD studies orPostdoctoral research, and on how long these candidates plan to stay inSweden 6 or 12 months, or sandwich (several shorter research visits). 3. Category threeCandidates coming from the following countries: Albania,Bosnia-Herzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia,Kosovo, Moldova, Serbia. In category three we have the opportunity to offer approximately 5-10scholarships. The final number of scholarships depend on how manycandidates in the final selection that have applied for PhD studies orPostdoctoral research, and on how long these candidates plan to stay inSweden  6 or 12 months, or sandwich (several shorter research visits). Target groupsThe program provides PhD students and researchers with an excellentopportunity to conduct a study or research visit to a Swedish universitywithin all fields of study. As a Guest Scholarship Program candidate youcan choose to apply for a study/research visit to Sweden according to thefollowing models:   1.     Post-doctoral research: a long-term postdoctoral research visit of 6or 12 months.  2.     PhD studies: a long-term PhD research visit of 6 or 12 months.  3.     PhD-studies: PhD research visit according to a sandwich setup, i.e.several shorter research visits. Scholarship benefitsThe scholarship amounts to SEK 12,000 per month for PhD students and SEK15,000 for postdoctoral researchers. Who is eligible?The scholarships are intended for guest students or researchers belongingto any of the above mentioned countries and target groups, applying forfull-time temporary studies/research in Sweden. There is no age limit forthe scholarship holders. However, you are not eligible for this scholarship if any of the followingis true:    *     You have already lived in Sweden for two years of more when thescholarship period is due to begin.   *     You have a Swedish permanent residence permit.   *     You have a Swedish work permit and you are not an EU citizen.   *     You are applying for a scholarship at PhD level but you are notenrolled in ongoing PhD studies at your home university.   *     You are applying for a scholarship at Postdoctoral level, but you donot hold any PhD degree. New applicants will be given priority over applicants that have previouslybeen awarded a scholarship from the SI for study or research at a Swedishuniversity. Travel grantsScholarship holders from ODA countries will receive travel support inconnection with the scholarship. The travel grant is a lump sum given onlyonce. However, PhD students on a sandwich setup from ODA recipientcountries will be given a travel grant in connection to every researchvisit to Sweden (maximum four visits divided over two years). Candidates from the following countries receive SEK 5 000: Albania,Bosnia-Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia,Kosovo, Moldova, Montenegro, Serbia. Candidates from remaining ODA recipient countries receive SEK 10 000. InsuranceScholarship holders are insured by the Swedish State Group Insuranceagainst illness and accident during the scholarship period. For citizensof EU member states and other Convention countries the insurance applieswith certain limitations. Scholarship limitationsScholarship periods are fixed to 6 or 12 months, except for the PhDsandwich setup that entails a maximum of 12 months to be used betweenSeptember 1, 2009 and August 31, 2011, i.e. over a period of two yearswith maximum 2 research visits per year. The scholarship periods cannot bealtered or prolonged. The scholarship is designed to cover the cost of living for thescholarship holder only. There are no grants available for family members.No bench fee is provided. How to applyRead the application instructions here. Application deadlineThe deadline is February 1 Moreinfor:http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Guest-Scholarship-Program/PhD-and-post-doctoral-studies/
IDS-FunMat Scholarships
[ โดย kruinfo ชม 261 ]
IDS-FunMat ScholarshipsIDS-FunMat is an International Doctoral Programme in Functional Materialsfunded by the ERASMUS MUNDUS Programme of the European Union.Our school offers scholarships for PhD projects in Functional MaterialsScience, carried out in co-supervision between universities from twodifferent countries (see list of partners). In most projects an industrypartner is also involved. The PhD candidates must spend at least 6 monthsin each university. The projects start around October and take 3-4 years.The European Union finances each year a number of ERASMUS MUNDUS PhDscholarships in our school, and in addition we have PhD projects funded byother sources.Scholarships for PhD projects in Functional Materials Science which arecarried out in co-supervision between universities from two differentcountries (see list of partners). In most projects an industry partner isalso involved. The PhD candidates must spend at least 6 months in eachuniversity. The projects start around October and take 3-4 years. For moredetails see under 'Key Elements of PhD's'.The European Union finances each year a number of ERASMSUS MUNDUSscholarships in our school, and there are two categories of scholarshipswith different deadlines and conditions:Category A: (6 scholarships in 2010) Candidates from countries outside ofthe "EU+", who have, for the last 12 months, not carried out their mainactivity (studies, work etc) inside the "EU+". EXCEPTION: Third countrycandidates who have received an ERASMSUS MUNDUS masters scholarship.Category B: (4 scholarships in 2010) Everybody else (most "EU+" basedstudents)("EU+" means EU countries plus Iceland, Norway, Lichtenstein, Switzerland,Turkey, Western Balkan Countries)Deadline for applications in both categories: 20 FebruaryIn addition our school offers PhD scholarships funded by other sources(industry, universities, governments, etc). For these scholarships thereare no general limitations on nationality or residence. These projectsalso have individual deadlines.The general condition for all categories is that the applicant has, orwill have at the start of his/her PhD, a Master or equivalent universitydegree in Materials Science or a related field. You will also needsufficient knowledge of English language.The application and selection procedure is handled online via thiswebsite. In order to apply, you must first of all register, using the'Register' option under the LOGIN menu (bottom left). If there is noRegister link, the registration is closed.Once registered, you will receive an email with a confirmation link whichyou must open to activate your login. You will then be able to login andfile your application. Note that you can login several times to completeyour application, as long as you respect the deadline.You application consists of an online application form, and severaldocuments which you must submit as pdf files by uploading to the website:CV, Motivation letter, Master Diploma or proof of enrolment, two referenceletters, and eventually proof of English skills.Click here to RegisterMoreinfo: http://www.idsfunmat.u-bordeaux1.fr/
ทุนกาญจนาพิเษก
[ โดย kruinfo ชม 245 ]
รับนักศึกษามารับทุน คปก ในสาขาเภสัชเคมี โดยนักศึกษา1. จบปริญญาตรีในสาขาเภสัช หรือวิทยาศาสตร์ เกรด 3.52. สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์ยาใหม่ หรือพัฒนาวิธีวิเคราะห์นักศึกษาจะได้รับ ค่าเล่าเรียน เงินเดือน และ เงินทุนวิจัยในต่างประเทศสนใจติดต่อจุฑามาศ (ผึ้ง) 084-665-0328jj2_lukelah@hotmail.comด่วนค่ะ
รับสมัครนักศึกษาทุน คปก. สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี ม.มหิดล
[ โดย kruinfo ชม 220 ]
รับสมัครนักศึกษาทุน คปก.  สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี  ม.มหิดล 1. จบปริญญาตรี ในสาขาฟิสิกส์ หรือ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2. ผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2 และอยู่ใน 10% แรกของชั้น   หรือ   1. จบปริญญาโท ในสาขาฟิสิกส์ หรือ เคมี คณะวิทยาศาสตร์2. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก หรือ เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป   นักศึกษาจะได้รับ ค่าเล่าเรียน เงินเดือน และเงินทุนวิจัยในต่างประเทศสนใจติดต่อ 089-664-5820 ด่วน!ภายใน 15 มีนาคม 2553
ทุนวิจัย ป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10
[ โดย kruinfo ชม 2,135 ]
รัฐบาล นิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2553   ในปีการศึกษา 2553 รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ ได้จัดสรรทุนวิจัยระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS) จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษา ในระดับปริญญาเอกมีโอกาสเข้าศึกษาและ ทำวิจัย ในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ทุนดังกล่าว จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นเวลา 3 ปี พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน (20,500 เหรียญนิวซีแลนด์/ปี) ค่าเดินทาง (2,000 เหรียญนิวซีแลนด์) ค่าประกันสุขภาพ (600 เหรียญนิวซีแลนด์) ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา (800 เหรียญนิวซีแลนด์) และค่ารับรองการเดินทางเมื่อเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์ (500 เหรียญนิวซีแลนด์)   ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด โดยนักศึกษาสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ เพื่อประสานงานไปทางมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัย รับเข้าศึกษาแล้วผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ จึงนำหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับ ทุนอีกทีหนึ่ง     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนวิจัย NZIDRS ได้ที่ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ 20 แห่งทั่วประเทศไทย อ่านรายชื่อและรายละเอียดติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ที่ www.newzealandeducated.com/nzsat หรืออ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.newzealandeducated.com/scholarships หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2553
Lincoln University ให้ทุนปริญญาเอก
[ โดย kruinfo ชม 250 ]
Lincoln Universityให้ทุนปริญญาเอก   ทุนปริญญา เอก : Lincoln University นิวซีแลนด์ ให้ทุนนักศึกษา ต่างชาติเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและ บัณฑิตศึกษา ได้แก่ 1. ทุน Lincoln University Doctoral Scholarships เป็นทุนการศึกษา 21,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมระยะเวลา 3 ปี ผู้ขอทุนต้องผ่านเกณฑ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรเต็มเวลา 2. ทุน Lincoln University Graduate Scholarships เป็นทุนการศึกษา 6,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมระยะเวลา 3 ปี ผู้ขอทุนต้องผ่านเกณฑ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเต็ม เวลา ดูข้อมูลทุนและประเภท ทุนที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ www.newzealandeducated.com/scholarships ข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาต่อต่างประเทศ http://study.vcharkarn.com/abroad  
ทุนปริญญาเอก วิศวฯ สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง - นาโนอิเล็กทรอนิกส์
[ โดย kruinfo ชม 277 ]
ด่วนสถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง! รับสมัครทุนการศึกษา ป. เอก (ทุนกาญจนาภิเษก) รุ่นที่ 11 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   ทุนปริญญาเอก 1 ทุน สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อปริญญาเอก ด้านวัสดุนาโน-อุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
ทุนการศึกษาระดับป. เอก วิศวกรรมชีวการแพทย์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
[ โดย kruinfo ชม 457 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมชีวการแพทย์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - ผู้ที่สนใจอาจจะจบ ป.โทหรือ ตรีจากสาขาวิชาอาทิเช่น วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น - ทำวิจัยในโครงการร่วมระหว่างแพทย์ที่รพ.รามาธิบดี อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสัตวแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติงานที่วิทยาเขตศาลายาเป็นหลัก - งานวิจัยที่รับผิดชอบ คือ การเลี้ยงเซลล์ (โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง), การเตรียมก้อนมะเร็ง (tumor model), cytotoxicity test, confocal laser microscopy, flow cytometry - ผู้ที่มีประสบการณ์เลี้ยงเซลล์และการปฏิบัติงานกับหนูทดลองจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ -  เริ่มภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 หรือประมาณเดือนกันยายน 2553 - สามารถทดลองปฏิบัติงานก่อนตัดสินใจเรียนได้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ nong-y@hotmail.com    
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทหรือตรี ด่วน! มีทุนการศึกษาหลังปฏิบัติงาน
[ โดย kruinfo ชม 504 ]
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทหรือตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน! - ทำวิจัยในโครงการร่วมระหว่างแพทย์ที่รพ.รามาธิบดี อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสัตวแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติงานที่วิทยาเขตศาลายาเป็นหลัก - งานที่รับผิดชอบ คือ การเลี้ยงเซลล์ (โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง), การเตรียมก้อนมะเร็ง (tumor model), cytotoxicity test, confocal laser microscopy, flow cytometry - ผู้ที่สนใจอาจจะจบจากสาขาวิชาอาธิเช่น วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น - ผู้ที่มีประสบการณ์เลี้ยงเซลล์และการปฏิบัติงานกับหนูทดลองจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ -  เริ่มทำงานประมาณเดือนกันยายน 2553 ระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี หลังปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับป. เอก   สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล หรือ นงเยาว์ ศักดาวงศ์ (nong-y@hotmail.com)      
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มอบทุนแก่ผู้สนใจ ป. โทและ ป.เอก ในต่างประเทศ
[ โดย kruinfo ชม 325 ]
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เปิดรับเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนมกราคม    ข้อผูกพันในการรับทุน - ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการตามที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน - กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ -       เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551เป็นผู้ มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย   ทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก   (1) เป็นผู้ที่กำลังอยู่ในชั้น ปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย (2) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมี ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย   ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก   เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมี ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดวัดผลที่คิดคะแนนหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 85.00 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี   การรับสมัครสอบ   - ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. 47/101ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงาน ก.พ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th   เว็บไซต์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th  กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 4.2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ช่วงเดือน มกราคม
PhD scholarship in IT/Computer Science (Royal Golden Jubilee, RGJ, Thai national only)
[ โดย kruinfo ชม 238 ]
A PhD Scholarship is available for an eligible Thai students at Shinawatra International University (SIU International) in Bangkok.   The PhD Grant, known as Royal Golden Jubilee (RGJ) PhD Grant, detail at http://rgj.trf.or.th/), is worth 1.55 million Baht to support all educational and research expenses as well as a monthly living allowance for the student. The student will also have a chance to spend 6-12 month at an overseas university (fully paid from the grant). The student may also work as a part-time teaching/research assistant within the university to gain experience (and earn some extra income). Please check the details at RGJ (Kanchanapishek) website for details: http://rgj.trf.or.th/ Minimum academic requirements: Bachelor degree with a good GPA (3.00 or above or Top 20% of the class/batch) in IT/Computer Science/Engineering or related area. Good English Skills - both oral and writing. Master degree (GPA 3.5) or research experience is a plus.1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเกียรตินิยมอันดับ 2 และอยู่ใน 20% แรกของชั้น2. ผู้ที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีคุณภาพที่ สกว. ยอมรับ และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี และ 3.5 ขึ้นไปในระดับปริญญาโท)3. เป็นผู้สนใจในการศึกษาด้านไวรัสในพืชและเทคโนโลยีชีวภาพในพืช4. สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 (ควรเผื่อเวลาสำหรับดำเนินขั้นตอนการสอบเข้าศึกษาและรวบรวมเอกสารเพื่อขอทุน ก่อนวันหมดเขตรับสมัครประมาณ 1 เดือน) Tentative Research Topic: Flexible - preferably in the area of Semantic Web, Information Retrieval, and Natural Language Processing applications - such as Digital Library Personalization, E-Learning Content Managements.For further details, please feel free to contact Dr. Maruf Hasan, E-mail: maruf@siu.ac.th with your CV or call Mobile: 085 1631564.
มหาวิทยาลัยมหิดล -รับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วยทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่น 12) ในสาขาวิชา พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
[ โดย kruinfo ชม 220 ]
รับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วยทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่น 12) ในสาขาวิชา พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดลดร. Yun-Kiam Yap มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วยทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่น 12) ในสาขา พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
ทุนรัฐบาลออสเตรีย ระดับป.เอก/วิจัย TECHNOLOGY GRANTS
[ โดย kruinfo ชม 330 ]
รัฐบาลของสาธารณรัฐออสเตรีย มอบทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครรับทุนจำนวน 11 ทุนเพื่อไปฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรีย ทุน TECHNOLOGY GRANTS เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศระหว่างไทยกับออสเตรีย โดยแบ่งเป็นทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) จำนวน 4 ทุน ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) จำนวน 5 ทุน และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme) จำนวน 2 ทุน สาขาวิชาที่เปิดให้ทุนมีดังนี้ 1. Natural Sciences 2. Technical Science and Engineering 3. Social Science, Law and Economics (เฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม) 4. Agriculture and Forestry, Veterinary Medicine 5. Medicine (technology-related medicinal disciplines in diagnostic field, modern operation techniques such as Computer Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), Electrocardiography (ECG), Arthroscopy, Prosthodontics และอื่น ๆ) รายละเอียดของทุน 1. ทุนระดับปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) ระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม) คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไป - สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี สิทธิประโยชน์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ - ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ประมาณ 940 ยูโรต่อปี - ค่าเดินทางระหว่างประเทศ - ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เงื่อนไขการรับทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรีย ในกรณีที่แจ้งสละสิทธิ์การรับทุนน้อยกว่า 60 วันก่อนไปศึกษา/วิจัย หลักฐานการสมัคร - หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด - แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน โดยขอให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา - หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ เช่น อธิการบดี/ รองอธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมี host advisors (มีตำแหน่งเป็น University-Professor) ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษาหรือทำวิจัย - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเทียบเท่าผลการทดสอบ TOEFL 550 หรือผล IELTS 6.5 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งโดยเรียงลำดับเอกสารลำดับ 1-5 จำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 7 ชุด) 2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) ระยะเวลา ทุนวิจัย 3 เดือน และทุนวิจัย 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม) คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด - สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้ เป็นอย่างดี - กรณีที่เคยได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครรับทุนในปีต่อไปได้ สิทธิประโยชน์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ประมาณ 1,310 ยูโรต่อเดือน เงื่อนไขการรับทุน - สาขาวิชาที่ผู้สมัครประสงค์ที่จะไปศึกษาต่อจะต้องมีผลในการส่งเสริมที่จะก่อ ให้เกิดความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐออสเตรีย และไทย - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรียหากแจ้งสละสิทธิ์การรับทุนน้อยกว่า 60 วัน ก่อนไปศึกษา/วิจัย หลักฐานการสมัคร 1. หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 2. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน โดยขอให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา 4. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ เช่น อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมี host advisors (มีตำแหน่งเป็น University-Professor) ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษาหรือทำวิจัย ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งโดยเรียงลำดับเอกสารลำดับ 1-4 จำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 7 ชุด) 3. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme) ระยะเวลา ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก 1 ปี (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม) คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจะต้องลงทะเบียนเรียน course work เสร็จสมบูรณ์แล้ว - สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี - ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด สิทธิประโยชน์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่าย ดังนี้ - ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ - ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ - ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย เงื่อนไขการรับทุน - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรียหากแจ้งสละสิทธิ์การรับทุนน้อยกว่า 60 วัน ก่อนไปศึกษา/วิจัย หลักฐานการสมัคร 1. หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 2. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน โดยขอให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยจะต้องให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลรับรองว่าได้ลงทะเบียนเรียน course work เสร็จสมบูรณ์แล้ว 5. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ เช่น อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมี host advisors (มีตำแหน่งเป็น University-Professor) ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะไปทำวิจัย ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งโดยเรียงลำดับเอกสารลำดับ 1-5 จำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 7 ชุด) การคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการดำเนินงานทุนความร่วมมือ ระหว่างไทยกับออสเตรียจะคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครหรือดูรายละเอียดทุนได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงวันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2610 5463-5
ด่วน! รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนกาญจนาภิเษก)
[ โดย kruinfo ชม 228 ]
ด่วน! รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุนกาญจนาภิเษก) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.รับทุนต่อเนื่องปริญญาโท-เอก: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป หรืออยู่ใน 10%ของชั้น หรือ2.รับทุนปริญญาเอก: จบการศึกษาระดับปริญญาโท  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป 3.ผู้สมัครควรจบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความสนใจในงานวิจัยในสาขาวิชาต่อไปนี้ (เน้นการทำงานวิจัย) (1) Data Mining (2) Text Mining (3) Machine Learning (4) Information Extraction (5) Semantic Web(6) Knowledge Representation (7) Natural language processing ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน  พร้อมมีเงินสนับสนุนค่าครองชีพจำนวนหนึ่งสมัครภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ และประวัติส่วนตัว พร้อมหลักฐานการศึกษามาที่ sudchah@siit.tu.ac.th, rgjkindsiit@gmail.com ฝ่ายประสานงาน: ภาควิชาICT คุณสุชญา: (02)-501-3505(-20) Ext. 2015, 2018, 2004 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ทุน ป.เอก (และ ป.โท) ภาคคอม และ IT ของ SIIT ม .ธรรมศาสตร์ เทอม 1/2011 (เริ่ม มิย. 54)
[ โดย kruinfo ชม 310 ]
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน และได้รับปริญญาบัตรจาก ม. ธรรมศาสตร์ (SIIT) เมื่อสำเร็จการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ SIIT Scholarship ปริญญาเอก (หรือโทควบเอก สำหรับนักศึกษาที่จบ ป ตรี ด้วยผลการเรียนดีเยี่ยม)  ภาควิชา IT และ ภาควิชา Computer Science ที่ SIIT โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนในภาคการศึกษา ที่ 1/2011 (มิถุนายน 2554)  (จำนวน 10 ทุน)  กลุ่มของผู้มีสิทธิสมัคร + สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าเรียนปริญญาเอก+ หรือนักศึกษาจบ ป.ตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครเข้ารับทุนเรียนปริญญาโทควบเอก ได้เลย+ หรือนักศึกษาจบ ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้ารับทุนเรียนปริญญาโท คุณสมบัติด้านการศึกษา + จบการศึกษาสาขา ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที หรือ สาขาใกล้เคียง หรือหากจบไม่ตรงสาขา ต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับไอทีและคอมพิวเตอร์มากกว่า 3 ปี+ เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 สำหรับ ป.ตรี เพื่อสมัครรับทุนเรียนปริญญาโทควบเอก+ เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.25 สำหรับ ป.โท เพื่อสมัครรับทุนเรียนปริญญาเอก (หรือมีผลงานวิจัย)+ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาใดก็ได้ + หากเคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติด้านภาษา + ภาษาอังกฤษดีมาก+ หากมี ผลการสอบต่อไปนี้แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    - TOEFL >= 530 marks (or 175 marks for computerized test) หรือ    - IELTS >= 6.0, หรือ    - TU-GET >= 550     (ถ้ามีผลแล้ว ให้แนบ สำเนาเอกสาร ผลการสอบภาษาอังกฤษ มาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย)+ หากยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ สามารถสมัครได้แต่ต้องมีผลภาษาอังกฤษก่อนวันเปิดเรียน หรือ หากเรียนไปแล้ว 1 ปี แต่ยังไม่มีผลภาษาอังกฤษ จะหมดสภาพนักศึกษา  การเรียน เป็นนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Student) โดยเป็นการเรียน แบบทำวิทยานิพนธ์ ด้าน  Medical Image Processing (รศ ดร บุญญฤทธิ์)  Biomedical Engineering (รศ ดร บุญญฤทธิ์) Computer Network (รศ ดร คมวุฒิ) Ambient Technology (รศ ดร ธนารักษ์) ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)  ทุนการศึกษา (SIIT Scholarship, ไทยเข้มแข็ง, คปก.) เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันใดๆหลังสำเร็จการศึกษา ทุนรวมค่าลงทะเบียนทุกอย่าง ตลอด 3 ปี (ป.เอก) และ 2 ปี (ป.โท) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 15,000 บาท เพิ่มเติมเดือนละ 10,000 บาท (ถ้าช่วยงานเป็น TA) การสมัคร หากสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน กรุณา download แบบฟอร์มมากรอกรายละเอียด (โดย download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general_en.htm) พร้อมทั้งรายละเอียดประวัติการศึกษา แล้วส่งมาทางอีเมล์ที่  bunyarit@siit.tu.ac.th พร้อมกันนั้นให้ส่งเป็นกระดาษ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้รศ ดร บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ (สมัครทุน SIIT)สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี 12000 เริ่มส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน ไม่มีสอบข้อเขียน (และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาเข้ารับทุนตามจำนวนที่ต้องการ) (จดหมาย recommendation letter ค่อยนำมาส่งในวันสัมภาษณ์ก็ได้ (หากกรรมการนัดสัมภาษณ์)) - ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการวันที่ 31 มีนาคม 2554  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 5013505 ต่อ 2002 คุณแนน เลขาภาควิชา IT กรุณาโทรมาสอบถามหากส่งข้อมูลมาแล้วแต่ไม่มีการติดต่อกลับรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร ตรวจสอบได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general_en.htmรายละเอียดเพิ่มเติมด้านงานวิจัยสามารถดูได้จาก http://ict.siit.tu.ac.th/
ทุนต่อเนื่องปริญญาโท-เอกและทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก(ทุนกาญจนาภิเษก)
[ โดย kruinfo ชม 274 ]
ทุนต่อเนื่องปริญญาโท-เอกและทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (รับทุนกาญจนาภิเษกผ่านโควต้าของอาจารย์ที่ปรึกษา) เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้-วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน  พร้อมมีเงินสนับสนุนค่าครองชีพจำนวนหนึ่ง คุณสมบัติ 1.รับทุนต่อเนื่องปริญญาโท-เอก: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป หรืออยู่ใน 10%ของชั้น หรือ  2.รับทุนปริญญาเอก: จบการศึกษาระดับปริญญาโท  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป  3.ผู้สมัครควรจบสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความสนใจในงานวิจัยในสาขาวิชาต่อไปนี้ (เน้นการทำงานวิจัย) (1) Data Minin (2) Text Mining (3) Machine Learning (4) Information Extraction (5) Semantic Web (6) Knowledge Representation (7) Natural language processing การสมัคร หากสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน กรุณาส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ และประวัติส่วนตัว พร้อมหลักฐานการศึกษา มาที่ sudchah@siit.tu.ac.th, rgjkindsiit@gmail.com  ฝ่ายประสานงาน: ภาควิชาICT คุณสุชญา: (02)-501-3505(-20) Ext. 2015, 2018, 2004 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  
ด่วน! รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกต่อเนื่อง
[ โดย kruinfo ชม 215 ]
  เปิดรับสมัครทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน   หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2554 ในปีการศึกษา 2554 รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ ได้จัดสรรทุนวิจัยระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS) จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน นางสาวเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกมีโอกาสเข้าศึกษาและทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ นางสาวเกวลินกล่าวต่อไปว่า
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อทุนการศึกษา ป.เอก 1 ทุน (หลักสูตรนานาชาติ)
[ โดย kruinfo ชม 228 ]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น   การรับสมัคร  17 มีนาคม 2554  รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวาย และมหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. โทรศัพท์ 0-4320-3124 โทรสาร 0-4320-3875 อีเมล์ cola@kku.ac.th หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  http://cola.kku.ac.th
ทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์
[ โดย kruinfo ชม 231 ]
  เปิดรับสมัครปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี จำนวน 10 คน          หมตเขต   8 เมษายน 2554              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 (รอบสอง) ภาควิชาฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมของศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ (National Center of Excellence) ด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุชั้นสูง โดยได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์และทุนการศึกษาวิจัยจากรัฐบาลไทย (ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) ซึ่งจะทำการเรียนการสอนและงานวิจัยที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ และมีความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมและต่างประเทศ การสอนในรายวิชาหลักจะเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิทยานิพนธ์อาจเลือกใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยได้ คณาจารย์ของภาควิชาหลายคนได้รับทุนสำหรับรับนิสิตภายใต้โครงการกาญจนาภิเษก ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และทุนในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ด้วย   คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการทำวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ แต่ถ้าจบปริญญาโทที่ไม่ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครจะต้องมีผลงานวิจัยหรือมีประสบการณ์วิจัยในสาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครจะต้องสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาตลอดทั้งหลักสูตร ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรี และมีผลการเรียนดีเยี่ยม สามารถสมัครเข้าโปรแกรมปริญญาเอกได้ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 2. ผู้สมัครต้องระบุชื่ออาจารย์ของภาควิชา 3 ชื่อ เรียงตามลำดับที่ผู้สมัครสนใจสมัครเป็นนิสิตในที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งระบุหัวข้อวิจัยด้วย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่http://www.che.eng.ku.ac.th) 3. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีสำหรับนิสิตเข้าใหม่ ได้ที่ประกาศ ณ ภาควิชาฯ (อาคาร 1 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์) หรือ http://www.che.eng.ku.ac.th 4. ผู้ที่ยังไม่ได้รับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ให้คิดเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแนบมาด้วย   กำหนดการ            สัมภาษณ์  :  25  เมษายน  2554  09.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3   หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อภาควิชา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1202-1204 Homepage: http://www.che.eng.ku.ac.th หรือ E-mail: che@ku.ac.th    
ทุนปริญญาเอกด้านการแพทย์ สาธารณสุข ม.ธรรมศาสตร์
[ โดย kruinfo ชม 193 ]
  ทุนปริญญาเอกด้านการแพทย์ สาธารณสุข  ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 ทุน ภายในประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554   หลักฐานการสมัคร 1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ส่วมแว่นตาดำ ขนาด 2.5×3 ซม.ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทหารกองเกิน(สด.9)จำนวน 1 ชุด 3.สำเนาใบปริญญาบัตร ีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน 1 ชุด 4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 1 ชุด 5.หนังสือรับรองการตอบรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ฉบับ 6.ตำแรนะนำจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ชุด คุณสมบัติทั่วไป 1.เป็นบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 2..ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นใด ในการศึกษาระดับปริญญาโท 3.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับปริญญาเอก หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ในสาขาวิชาเอก หรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา หรือปริญญาเอกทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะ 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่มีเกรด Fในวิชาหลัก 2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.35 และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์์ 3.ได้รับการคอบรับจากบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันฝ่ายผลิตให้เข้าศึกษาในระดับ ปริญญาเอกในสถาบันฝ่ายผลิต ในฐานะนิสิตนักศึกษาสามัญแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 4.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ 5.เป็นผู้ที่สามารถเรียนเต็มเวลาได้ 6.เป็นผู้ที่มีศีลธรรม คุณธรรม และความประพฤติดี 7.ผู้สมัครรับทุนที่เป็นข้าราชการในสังกัดอื่นที่มิใช่หน่้วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิมก่อนเปิดภาคการศึกษา 8.ผู้สมัครที่อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาล -ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไทยหรือทุนอื่นใดเพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ หรือศึกษาในประเทศมาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่หมดภาระผูกพันในการชดใช้ทุนตาม สัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าของทุนแล้วก่อนกำหนดวันทำ สัญญารับทุน การสมัครสอบ -ให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนปริญญาเอก ภายใตุ้ทุนโครงการฯ จาก http://nurse.tu.ac.th -ยื่นใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ที่งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเพิกถอนการให้ทุน 1.เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 2.หลีกเลี่ยง ละเลย การรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด 3.หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการศึกษาต่อ เมื่อสถาบันศึกษาตอบรัลแล้ว การคัดเลือก จากการสอบสัมภาษณ์ที่จำเป็นเพื่อการศึกษาต่อและกลับมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์ สอบถามได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร 0-2986-9213 ต่อ 7352-3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nurse.tu.ac.th/   ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้  
ทุนปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ โดย kruinfo ชม 242 ]
ทุนปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รับนักศึกษาปริญญาตรี(เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้น หรืออันดับที่ 1 ใน 10  ของรุ่น)หรือผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท 2.ศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำทางด้านpharmaceutical science,cell culture,test activity และมีการไปฝึกงานต่างประเทศ 3. ได้เงินเดือน ค่าวิจัยและค่าไปทำวิจัยต่างประเทศ 4. เป็นทุนให้เปล่า 5. รับผู้จบสาขาเภสัชศาสตร์,วิทยาศาสตร์ สาขา biotech หรือ biochemistry สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจุ๊บ เบอร์โทร 081-3803485  ด่วน  
ทุนกาญจนาภิเษก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ โดย kruinfo ชม 240 ]
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือโทในสาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต/ วิทยาศาสตร์สาขา Biotech/Biochemistry2. เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคุณสมบัติผู้เข้าเรียน ก็เป็นไปตามที่ คปก กำหนด คือจะต้องได้เกียรตินิมอันดับ 1 หรือหากจบโท ก็ต้องมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ3. ทุนที่ได้จะสนับสนุนเงินเดือน และค่าเทอม และให้ไปทำวิจัยต่างประเทศ.4. งานวิจัยที่ทำ คือการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสมุนไพร เทคนิคที่จะต้องใช้ในการทำวิจัย จะเป็น Phytochemistry, Molecular biotechnology เพราะจะทำ Biological Test in cell culture system, และมีการใช้ Nanotechnology ซึ่งจะมีไปทำต่างประเทศ สนใจรายละเอียดหรือข้อมูลเพิมเติมติดต่อ รศ.ดร นาถธิดา วีระปรียากูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น email : natthida@kku.ac.th หรือนางสาวชวัลนุช มัดจุปะ เบอร์โทร 081-3803485    
ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ (SIIT)
[ โดย kruinfo ชม 272 ]
ประกาศให้ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยด้าน Numerical Analysis/Scientific Computing เพื่อรับเข้าภาคการศึกษาที่ 1/2555 (เริ่มเรียน มิ.ย. 2555) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT) (http://www.siit.tu.ac.th/) ม.ธรรมศาสตร์ เป็น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติด้านวิศวกรรมชั้นนำ แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ได้รับปริญญาบัตรของ ม ธรรมศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนต่อ ดังต่อไปนี้+ สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท วศ.บ. หรือ วท.บ. สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที), คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนเข้าเรียนปริญญาเอกโดยเป็นการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ ทางด้าน Numerical Analysis/Scientific Computing ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสมบัติด้านการศึกษา+ จบการศึกษาสาขา วิศวกรรมบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, หรือ สาขาใกล้เคียง,+ เกรดเฉลี่ยของ ป.โท สูงกว่า 3.25+ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและความรู้ทางคณิตศาสตร์ดี ถึงดีมาก + เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว + หากเคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษทุนการศึกษาให้ปล่าว+ ไม่มีภาระผูกพันใดๆหลังสำเร็จการศึกษา + ทุนรวมค่าลงทะเบียนทุกอย่าง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกแล้ว) ทุกเทอมตลอด 5 ปีนอกจากนี้ ยังสามารถทำงานช่วยสอน (TA) ซึ่งจะได้รายได้เพิ่มสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 12000 บาท/เดือน (ทำงาน 6 ชม./สัปดาห์)สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับทุน สามารถทำงานช่วยสอนได้เช่นกัน (อัตรา ประมาณ 12000 บาท/เดือน เหมือนกัน)การสมัครหากสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน กรุณา download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general_en.htm#applicationกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2555, ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน (และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาตามต้องการ) (จดหมาย recommendation letter ค่อยนำมาส่งในวันสัมภาษณ์ก็ได้ (หากกรรมการนัดสัมภาษณ์)) ดร.กันต์ ศรีจันท์ทองศิริ (สมัครทุน)ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์บางกะดี 131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ. เมือง ปทุมธานี 12000 อีเมล์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ gun@siit.tu.ac.th02-5013505 ต่อ 2016 (BKD campus) รายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร ตรวจสอบได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general_en.htmรายละเอียดเพิ่มเติมด้านงานวิจัยสามารถดูได้ที่http://www2.siit.tu.ac.th/gun/รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่http://www.siit.tu.ac.th/professor_en.php?id=293หากนักศึกษาอยากทำวิจัยหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับทาง Numerical Analysis/Scientific Computing นอกเหนือจากที่เขียนไว้ใน website ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ
Page 1 [ 2 ]

ยอดนิยม